การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาศิลปะบนกระเป๋าผ้าดิบที่ป้อมมหากาฬ
การทำบรรจุภัณฑ์ เพชรบุรี
การทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ป้อมมหากาฬ

คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ
  3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นผู้นำการให้บริการงานวิจัย บริการข้อมูล ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ปฎิบัติงานวิจัยด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
  2. ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ
  4. อบรมวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป บุคลากรของภาครัฐและเอกชน และผู้ต้องการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ
  5. ให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
  6. ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร
517 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-6299153-7 โทรสาร 02-282-3718
เว็ปไซต์ http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*